Vybudovanie čističky odpadových vôd v Ivanovciach – odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne.